GaragePark - Garageboxen

Veelgestelde vragen

Waar gaat je vraag over?

Beleggen

Bij GaragePark is het verhuren van een garage zo gepiept: de exploitatie is eenvoudig, de units zijn onderhoudsarm en de vraag naar garageboxen neemt jaarlijks toe. Bovendien neemt GaragePark het leeuwendeel van de werkzaamheden voor zijn rekening.

Maar wat komt er zoal te kijken bij het verhuren van een garage? 

  1. De verhuur: een huurder vinden
  2. Het (administratief) verhuurbeheer
  3. Verzekeringen en onderhoud
  4. BTW en belasting

Lees verder om meer te leren over deze stappen en wat de mogelijkheden zijn bij GaragePark.

Lees meer

Ja. Als u gaat beleggen in een bedrijfsunit, moet u realiseren dat beleggen altijd gepaard gaat met een zekere mate van risico. De waarde van uw garagebox en te genereren huurinkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u het oorspronkelijke aankoopbedrag terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de overweging tot het aankopen van een garagebox. Uiteraard kunnen wij u als belegger alle informatie geven die nodig is om een goede afweging te maken en de belegging te kiezen die het best bij u en uw situatie past.

Een beperkt aantal gemeentes heft een rioolheffing als belasting voor het gebruik van de riolering.

De eigenaar van uw box is onroerendezaakbelasting (OZB) verschuldigd, welke wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken). Het gebruikersdeel zal worden doorbelast aan u als huurder.

Indien u als eigenaar ten behoeve van de verhuur en het administratieve verhuur beheer een makelaar, een andere partij of GaragePark Nederland BV inschakelt, zullen zij voor hun diensten kosten in rekening brengen.

Als eigenaar bent u bij aankoop een eenmalige bijdrage verschuldigd aan de Vereniging van Eigenaren (VvE), waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de VvE. Als eigenaar bent u ook een maandelijkse bijdrage (het eigenaarsdeel) verschuldigd aan de VvE, waarvan de hoogte wederom wordt vastgesteld door de VvE. Met deze bijdrage worden het VvE beheer en de opstal- en aansprakelijkheid verzekeringen betaald. En vindt er reservering voor groot onderhoud plaats.

Als eigenaar bent u naast de andere kosten, ook maandelijkse servicekosten verschuldigd aan de VvE, waarvan de hoogte weer wordt vastgesteld door de VvE. Deze kosten zijn door te berekenen aan een de huurder van uw bedrijfsunit. Het betreft o.a. de kosten van beveiliging, schoonmaak, communicatie, elektra en water.

U wordt verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE zorgt voor het regelen van het onderhoud van het GaragePark en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Zij sluit tevens een gemeenschappelijke opstal- en aansprakelijkheidsverzekering af.

De VvE zorgt voor het regelen van het onderhoud van het GaragePark en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Zij sluit tevens een gemeenschappelijke opstal- en aansprakelijkheidsverzekering af. Als eigenaar van een garagebox op een GaragePark bent u automatisch lid van de VvE.

Wanneer u een box van GaragePark koopt voor uw onderneming (dus niet als belegging die u verhuurt), kunt u een beroep doen op de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) tot 28%. Dat kan al met een investeringsbedrag vanaf € 2.300. Vooral ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf hebben baat bij deze maatregel (informeer bij uw adviseur).

Nee. U hoeft alleen over elk kalenderkwartaal een BTW-aangifte te doen. En bij de jaarlijkse Inkomstenbelasting de WOZ-waarde van uw garageboxen mee te nemen in Box III.

De garagebox (box III) dient te worden gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer. De beste maatstaf voor het bepalen van de waarde in het economisch verkeer wordt gevormd door de prijzen die gelijke objecten bij recente verkopen hebben opgebracht. De aanschafprijs of in latere jaren de WOZ-waarde kan hierbij voor u als referentie dienen.

Het enige dat u in uw IB aangifte moet opgeven is de waarde van de garageboxen, als onderdeel van uw vermogen in box III.

Indien u als particulier een of meer garageboxen aanhoudt zijn de huuropbrengsten in principe belastingvrij. Wel dient de waarde in het economische verkeer (de WOZ-waarde) van de garageboxen opgenomen te worden in het vermogen van box III. Afhankelijk van de omvang van het vermogen bedraagt de vermogensrendementsheffing in 2021 tussen de 0% en 1,76%.

Een in privé aangeschafte garagebox valt in principe in box III. Dit betekent dat u over de waarde van de garagebox vermogensrendementsheffing moet betalen, ervan uitgaande dat uw totale bezit meer bedraagt dan €50.000,- (het heffingsvrij vermogen voor 2021). In geval van fiscaal partnerschap bedraagt het heffingsvrij vermogen €100.000,-. Dit geldt overigens ook voor tegoeden die u op uw bankrekening aanhoudt en andere bestanddelen van box III. Daarnaast kan een in privé aangeschafte garagebox ook in Box I vallen indien u de garagebox ter beschikking stelt aan een vennootschap waarin u een aanmerkelijk belang hebt. Laat u in specifieke gevallen voorlichten door uw adviseur die bekend is met uw situatie.

Ja. U dient bij de verhuur-factuur BTW (21%) in rekening te brengen. De BTW-bedragen die u ontvangt dient u in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst. Dat gaat middels een BTW aangifte.

Het is een eenvoudige aangifte die u binnen een maand na afloop van elke aangifteperiode moet doen. De BTW aangifte moet elektronisch worden ingediend. In de meeste gevallen is dit per kwartaal.

Ja. De BTW van alle kosten die op uw garagebox betrekking hebben, kunt u terugvorderen van de Belastingdienst mits aan dezelfde hiervoor vermelde voorwaarden is voldaan. Dit gaat middels een BTW aangifte.

Ja, dat kan indien u aan de volgende eisen voldoet: de koper is ondernemer voor de BTW en verhuurt de garagebox aan derden. Bij bijzondere situatie raden wij aan contact op te nemen met de eigen belastingadviseur. Het door u betaalde BTW bedrag kunt u periodiek terugvorderen via een BTW aangifte (meestal per kwartaal).

U koopt de garageboxen vrij op naam. Over het aankoopbedrag (c.q. de bouwtermijnen) wordt door GaragePark BTW in rekening gebracht. Dat is een wettelijke verplichting.

Als eigenaar van de bedrijfsunit kunt u op elk moment besluiten deze te verkopen. Bij verkoop kunt u een mogelijke waardestijging (ten opzichte van het aankoopbedrag) realiseren. Deze waardestijging is voor u als belegger belastingvrij. Uiteraard kunnen wij u helpen bij de verkoop.

Bij een huurcontract kunt u overeenkomen dat de huurinkomsten jaarlijks worden aangepast aan de hand van een indexatie clausule.

Als u overgaat tot de verhuur van uw bedrijfsunit, ontvangt u zelf rechtstreeks de huurinkomsten.

U bent volledig vrij om welke partij dan ook als verhuurbeheerder te laten fungeren. Er zijn verschillende partijen die bekend zijn met de GarageParken en al dienstverlening voor bestaande beleggers uitvoeren. Een verhuurbeheerder verzorgt voor u onder meer de facturatie en het debiteurenbeheer.

Weinig. De VvE (Vereniging van Eigenaren) regelt voor uw het onderhoud en de verzekering van het park. Bij beëindiging van een huurovereenkomst en het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst moet er een opname van de garagebox en meterstanden (water en stroom) plaatsvinden. U kunt ervoor kiezen het verhuurbeheer zelf te doen of hier een partij voor in te schakelen. Zij fungeren als contactpersoon tussen u en de huurder. Zij maken en versturen de facturen en zorgen dat eventuele storingen worden opgelost.

GaragePark voert een actief marketing- en salesbeleid om huurders aan te trekken. Zodra er een huurder is gevonden is het gebruikelijk om voor verhuur het model van de ROZ te hanteren. In de huurovereenkomst worden o.a. de huur (het bedrag), de termijn en andere bepalingen vastgelegd.

Wanneer er kans op leegstand van garageboxen is kan er een verhuurgarantie worden afgesproken. Hierbij garandeert de verkopende partij bijvoorbeeld een jaar lang de huur. Deze partij staat dan garant voor de oorspronkelijke, kale huurwaarde van de garageboxen.

Nee. U bent volledig vrij om voor deze werkzaamheden een makelaar en/of een andere partij in te schakelen of voor deze werkzaamheden gebruik te maken van de diensten van GaragePark Nederland BV.

Met de aankoop van het appartementsrecht heeft u de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van een bedrijfsunit. U kunt deze bedrijfsunit zelf in gebruik nemen of overgaan tot verhuur. U bent volledig vrij om zelf een huurder aan te trekken, een huurovereenkomst te sluiten en het administratieve verhuur beheer te voeren.

Als u een garagebox koopt, worden de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd in een overeenkomst, de koop-/aannemingsovereenkomst. De koop-/aannemingsovereenkomst is enkel van toepassing als het park nog niet is opgeleverd. Als het park is opgeleverd spreken we van een koopovereenkomst.In deze overeenkomst zijn zaken geregeld die op de koop van de grond en op de bouw van de garagebox betrekking hebben.

U gaat over tot de aankoop van een bedrijfsunit (een zogenaamde garagebox) gelegen op een GaragePark. Een GaragePark is een complex met bedrijfsunits bestemd voor op- en of overslag, stalling en daaraan ondergeschikte productiefaciliteiten ten behoeve van het bewerken en/of verwerken van goederen.

U koopt hierbij een appartementsrecht op een GaragePark, waarmee u eigenaar wordt van een aandeel in het eigendom van de grond en de gebouwen met het exclusieve gebruiksrecht van uw bedrijfsunit.

Een garagebox is een multifunctionele bedrijfsruimte, die volledig voorziet in de behoefte naar kleinschalige, flexibele bedrijfshuisvesting. De garageboxen van GaragePark worden standaard hoogwaardig opgeleverd met eigen verlichting, stroom, een individueel alarmsysteem voor inbraak en alarm en een Hörmann overheaddeur. Daarnaast kan de box worden voorzien van diverse meerwerkopties. Let op: meerwerk is alleen mogelijk wanneer u de box koopt en het park in aanbouw is.

De garageboxen variëren van 12 vierkante meter tot 80 vierkante meter. U kunt kiezen uit verschillende afmetingen qua lengte, breedte en hoogte.

Inmiddels zijn wij al 14 jaar marktleider en tellen we 53 locaties met meer dan 5000 garageboxen. Deze zijn o.a. gevestigd in: Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Blaricum, Den Haag, Groningen, Lelystad, Nieuwegein, Purmerend, Rotterdam, Uithoorn, Wateringen, Soest, Tiel en Zeewolde.

GaragePark is een projectontwikkelaar. GaragePark is sinds 2007 actief en is in het groeiende vastgoed segment, marktleider in Nederland. We hebben inmiddels op meerdere locaties garageparken ontwikkeld. Meer dan de helft van de boxen zijn eigendom van beleggers en op aantrekkelijk wijze verhuurd.

Ja, het is uw box. U kunt ervoor kiezen de box te verkopen. Wij kunnen u helpen, maar u mag ook een andere partij inschakelen of de box zelf verkopen.

Ja, u koopt een appartementsrecht. U bent als eigenaar van een box op een van de parken ook mede-eigenaar van het park.

Ja, op elk park is er een actieve en verplichte Vereniging van Eigenaren, die o.a. zorgt voor een goede opstalverzekering, een meerjarig onderhoudsplan en het aansturen van de beheerder. Door middel van een actieve en goed functionerende VvE is er een zekerheid dat het park goed onderhouden word en de waarde van de garagebox stabiel blijft.

Faciliteiten

Ja, alle boxen zijn voorzien van stroom (16 ampère). Elke box heeft ook een eigen meter, waardoor u alleen betaalt voor wat u hebt verbruikt. Ook werken wij op het merendeel van de parken met zonnepanelen, waardoor u bij gemiddeld verbruik zelfs helemaal geen elektrakosten hebt. Vraag bij ons na welk park over zonnepanelen beschikt.

Ja, als gebruiker van een box op een van de GarageParken kunt u 24 uur per dag het park op middels de keytag. Het park is niet toegankelijk voor derden.

Ja, elk park heeft een gemeenschappelijke sanitaire ruimte met hierin ook een wateraansluiting.

Ja, elk park heeft een uitgekiend lichtplan, waardoor er geen donkere hoekjes op het park zijn en de camera’s alles kunnen overzien. Het is niet mogelijk ongezien het terrein op te komen.

Ja. Elke individuele garagebox heeft een bijzonder hoge brandwerendheid van zestig minuten. Dit betekent dat er een zeer ruime marge is voor het blussen van een eventuele brand. De garageboxen van GaragePark voldoen hiermee aan de hoge eisen NEN 6069:2001 voor brandwerendheid.

Alle terreinen van GaragePark zijn afgesloten en volledig omheind. Het is daardoor voor onbevoegden onmogelijk het terrein op te komen. Het park is rondom beveiligd met een stroomschokbeveiliging van 10.000 volt. Wanneer iemand de draden aanraakt of saboteert, wordt een alarm ingeschakeld dat in verbinding staat met onze meldkamer. Deze stroomschokbeveiliging heeft een groot afschrikwekkend effect op eventuele indringers en garandeert zo de veiligheid van de garagebox. Daarnaast heeft elke garagebox eigen brand- en inbraakbeveiliging.

In de box is geen verwarming / klimaatbeheersing aanwezig. U kunt de box o.a. verwarmen met een stroomkachel (houd rekening met een hoger stroomverbruik).

Een garagebox is een multifunctionele bedrijfsruimte, die volledig voorziet in de behoefte naar kleinschalige, flexibele bedrijfshuisvesting. De garageboxen van GaragePark worden standaard hoogwaardig opgeleverd met eigen verlichting, stroom, een individueel alarmsysteem voor inbraak en alarm en een Hörmann overheaddeur. Daarnaast kan de box worden voorzien van diverse meerwerkopties. Let op: meerwerk is alleen mogelijk wanneer u de box koopt en het park in aanbouw is.

Elke box heeft een eigen meter, jaarlijks wordt opgenomen hoeveel elektriciteit de box heeft verbruikt. Ook werken wij met zonnepanelen, waardoor u bij gemiddeld verbruik zelfs helemaal geen elektrakosten hebt.

De Garageparken zijn zeer goed beveiligd. Het park is rondom afgesloten met hekwerk en/of muren en het park is niet toegankelijk voor derden. Overal op het park is cameratoezicht en alle parken zijn aangesloten op de meldkamer. Tevens heeft elke box een eigen inbraak- en brandalarm, deze is ook aangesloten op de meldkamer en is het park ook ‘s-avonds goed verlicht door middel van een uitgekiend lichtplan.

De beveiligings- en alarminstallaties op het terrein voldoen ruimschoots aan de hoge kwaliteitseisen van het nationale BORG 2 beveiligingscertificaat die het NCP heeft opgesteld samen met de CCV. Jaarlijks vindt controle plaats en wordt het certificaat hernieuwd. Elk park heeft tevens een parkbeheerder die naast het dagelijks onderhoud ook een oogje in het zeil houdt.

Met de persoonlijke keytag kunt u de toegangspoort van het park openen en het alarmsysteem uitschakelen. Per box worden er standaard twee kentags geleverd.

Ja, er is een wateraansluiting in de gemeenschappelijke sanitaire ruimte.

Ja, elk terrein heeft centrale sanitaire voorzieningen waarvan de schoonmaak verzorgd wordt door de beheerder.

Uiteraard veel garageboxen, afhankelijk van de omvang van het park. Verder zijn er sanitaire voorzieningen en een afgesloten technische ruimte voor stroom en beveiliging. Er is cameratoezicht aanwezig en het park is volledig omheind met stroomschokbeveiliging. Daarnaast is het park alleen toegankelijk via een elektrische toegangspoort. Iedere box beschikt over een eigen huisnummer en dus een vestigings- en postadres. Om deze reden zijn er brievenbussen geplaatst.

Fiscaliteit

De eigenaar van uw box is onroerendezaakbelasting (OZB) verschuldigd, welke wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken). Het gebruikersdeel zal worden doorbelast aan u als huurder.

Wanneer u een box van GaragePark koopt voor uw onderneming (dus niet als belegging die u verhuurt), kunt u een beroep doen op de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) tot 28%. Dat kan al met een investeringsbedrag vanaf € 2.300. Vooral ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf hebben baat bij deze maatregel (informeer bij uw adviseur).

Nee. U hoeft alleen over elk kalenderkwartaal een BTW-aangifte te doen. En bij de jaarlijkse Inkomstenbelasting de WOZ-waarde van uw garageboxen mee te nemen in Box III.

De garagebox (box III) dient te worden gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer. De beste maatstaf voor het bepalen van de waarde in het economisch verkeer wordt gevormd door de prijzen die gelijke objecten bij recente verkopen hebben opgebracht. De aanschafprijs of in latere jaren de WOZ-waarde kan hierbij voor u als referentie dienen.

Het enige dat u in uw IB aangifte moet opgeven is de waarde van de garageboxen, als onderdeel van uw vermogen in box III.

Indien u als particulier een of meer garageboxen aanhoudt zijn de huuropbrengsten in principe belastingvrij. Wel dient de waarde in het economische verkeer (de WOZ-waarde) van de garageboxen opgenomen te worden in het vermogen van box III. Afhankelijk van de omvang van het vermogen bedraagt de vermogensrendementsheffing in 2021 tussen de 0% en 1,76%.

Een in privé aangeschafte garagebox valt in principe in box III. Dit betekent dat u over de waarde van de garagebox vermogensrendementsheffing moet betalen, ervan uitgaande dat uw totale bezit meer bedraagt dan €50.000,- (het heffingsvrij vermogen voor 2021). In geval van fiscaal partnerschap bedraagt het heffingsvrij vermogen €100.000,-. Dit geldt overigens ook voor tegoeden die u op uw bankrekening aanhoudt en andere bestanddelen van box III. Daarnaast kan een in privé aangeschafte garagebox ook in Box I vallen indien u de garagebox ter beschikking stelt aan een vennootschap waarin u een aanmerkelijk belang hebt. Laat u in specifieke gevallen voorlichten door uw adviseur die bekend is met uw situatie.

Ja. U dient bij de verhuur-factuur BTW (21%) in rekening te brengen. De BTW-bedragen die u ontvangt dient u in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst. Dat gaat middels een BTW aangifte.

Het is een eenvoudige aangifte die u binnen een maand na afloop van elke aangifteperiode moet doen. De BTW aangifte moet elektronisch worden ingediend. In de meeste gevallen is dit per kwartaal.

Ja. De BTW van alle kosten die op uw garagebox betrekking hebben, kunt u terugvorderen van de Belastingdienst mits aan dezelfde hiervoor vermelde voorwaarden is voldaan. Dit gaat middels een BTW aangifte.

Ja, dat kan indien u aan de volgende eisen voldoet: de koper is ondernemer voor de BTW en verhuurt de garagebox aan derden. Bij bijzondere situatie raden wij aan contact op te nemen met de eigen belastingadviseur. Het door u betaalde BTW bedrag kunt u periodiek terugvorderen via een BTW aangifte (meestal per kwartaal).

U koopt de garageboxen vrij op naam. Over het aankoopbedrag (c.q. de bouwtermijnen) wordt door GaragePark BTW in rekening gebracht. Dat is een wettelijke verplichting.

Bij een huurcontract kunt u overeenkomen dat de huurinkomsten jaarlijks worden aangepast aan de hand van een indexatie clausule.

Huren

Wij hanteren een minimale huurtermijn van één jaar. Op enkele parken (Hulst, Hengelo, Almelo, Breda Aardenhoek en Nijmegen Nieuw-West) is de minimale huurtermijn zes maanden. Na deze periode wordt de huurovereenkomst voortgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van drie maanden en 1 maand opzegtermijn bij een contract van zes maanden.

Ja, als u wilt huren bij GaragePark, dient u een waarborgsom te betalen. De hoogte van de borg is standaard 2x de huurprijs (met een minimum van €500). Wanneer u de box wederom in nette staat oplevert wordt de waarborgsom binnen vier weken door uw verhuurder / verhuurbeheerder teruggestort op uw rekening.

Ja, er geldt een opzegtermijn van drie maanden bij een contract van één jaar. Bij een contract van zes of drie maanden geldt er een opzegtermijn van één maand.

Ja, onze garageboxen zijn bedrijfsruimtes. U kunt hier niet alleen uw spullen veilig opslaan maar u mag de ruimtes ook gebruiken als werkruimte. Lees van tevoren wel het huishoudelijk reglement. Sommige werkzaamheden zijn namelijk expliciet uitgesloten vanwege veiligheid en/of overlast.

Naast de huurprijs betaalt u maandelijks servicekosten. Dit bedrag verschilt per park. De servicekosten betaalt u onder andere voor het schoonhouden van het park, maar ook voor de aansluiting van het alarmsysteem op de meldkamer. De servicekosten liggen gemiddeld rond de €20,00 per maand.

Over de koopprijs en/of huurprijs van de garageboxen is van rechtswege BTW verschuldigd, ook wel omzetbelasting genoemd. Koop of huurt u als ondernemer, dan kunt u betaalde BTW terugvragen.

In al onze communicatie communiceren wij de buitenmaten. Let goed op dat de binnenmaten verschillen van de buitenmaten.

Een garagebox is een multifunctionele bedrijfsruimte, die volledig voorziet in de behoefte naar kleinschalige, flexibele bedrijfshuisvesting. De garageboxen van GaragePark worden standaard hoogwaardig opgeleverd met eigen verlichting, stroom, een individueel alarmsysteem voor inbraak en alarm en een Hörmann overheaddeur. Daarnaast kan de box worden voorzien van diverse meerwerkopties. Let op: meerwerk is alleen mogelijk wanneer u de box koopt en het park in aanbouw is.

De beste manier om je motor op te bergen verschilt. De motor binnen stallen heeft altijd de voorkeur, zo bescherm je tegen weer, wind en criminelen. Een motorhoes helpt hier verder bij. Voor lange termijn stallen raden we eerst een onderhoudsbeurt aan. Zie hiervoor de tips aan het einde van het artikel.

Lees meer

Box opslag is een brede term voor verschillende opslagruimtes die je kan huren of kopen. De gebruiksmogelijkheden hangen af van de ruimtelijke bestemming en de regels en afspraken op locatie. Opslag spreekt voor zich, maar voertuig stalling of gebruik als werkruimte mag niet bij elke aanbieder.

Onze boxen kunnen gebruikt worden voor opslag, stalling of zelfs als werkruimte. Boxen zijn beschikbaar in verschillende maten van 12 tot wel 80 vierkante meter bij een van meer dan veertig locaties verdeeld over het land.

 

Lees meer

Je bewaart banden met velg op een andere manier dan banden zonder velg.

  • Bewaar banden met velg horizontaal gestapeld.
  • Verticaal stapelen is een betere optie bij banden zonder velg.

 Het is belangrijk om banden te beschermen tegen hitte, vocht, direct licht en chemicaliën.

Lees hier waarom het belangrijk is om je banden goed te bewaren, wat voor hulpmiddelen je kunt gebruiken en waar je op moet letten bij het opslaan van (winter)banden.

Lees meer

De kosten van het huren van een garage bij Garagepark zijn afhankelijk van meerdere factoren.

Gemiddeld is de huur van de beschikbare garage € 270 per maand, met garages tussen de € 150 en de € 560. De huurprijs is afhankelijk van het formaat van de garagebox en de locatie. Zo kan de huur per maand per m2 in Bergen op Zoom rond de € 10 zijn terwijl die in Den Haag wel € 15 bedraagt.

Voor een exacte prijs voor het huren van een garagebox bij jou in de buurt kan je terecht op onze locatie pagina.

Lees meer

De garageboxen variëren van 12 vierkante meter tot 80 vierkante meter. U kunt kiezen uit verschillende afmetingen qua lengte, breedte en hoogte.

Inmiddels zijn wij al 14 jaar marktleider en tellen we 53 locaties met meer dan 5000 garageboxen. Deze zijn o.a. gevestigd in: Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Blaricum, Den Haag, Groningen, Lelystad, Nieuwegein, Purmerend, Rotterdam, Uithoorn, Wateringen, Soest, Tiel en Zeewolde.

GaragePark is een projectontwikkelaar. GaragePark is sinds 2007 actief en is in het groeiende vastgoed segment, marktleider in Nederland. We hebben inmiddels op meerdere locaties garageparken ontwikkeld. Meer dan de helft van de boxen zijn eigendom van beleggers en op aantrekkelijk wijze verhuurd.

Nee, deze moet u zelf afsluiten. Doordat onze boxen voor zoveel verschillende doeleinden worden gebruikt, is het onmogelijk hiervoor een algemene inboedelverzekering af te sluiten. Doordat onze parken en boxen aan zeer strenge beveiligingseisen voldoen, zijn de kosten voor de inboedelverzekering gering.

Ja, op elk park is er een actieve en verplichte Vereniging van Eigenaren, die o.a. zorgt voor een goede opstalverzekering, een meerjarig onderhoudsplan en het aansturen van de beheerder. Door middel van een actieve en goed functionerende VvE is er een zekerheid dat het park goed onderhouden word en de waarde van de garagebox stabiel blijft.

Kopen

Er zijn verschillende manieren om een garagebox te komen. De eerste optie is het overkopen van een garagebox (wederverkoop). Daarnaast is het mogelijk om een garagebox te kopen via een aanbieder, zoals GaragePark.

Lees meer

De eigenaar van uw box is onroerendezaakbelasting (OZB) verschuldigd, welke wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken). Het gebruikersdeel zal worden doorbelast aan u als huurder.

Als eigenaar bent u bij aankoop een eenmalige bijdrage verschuldigd aan de Vereniging van Eigenaren (VvE), waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de VvE. Als eigenaar bent u ook een maandelijkse bijdrage (het eigenaarsdeel) verschuldigd aan de VvE, waarvan de hoogte wederom wordt vastgesteld door de VvE. Met deze bijdrage worden het VvE beheer en de opstal- en aansprakelijkheid verzekeringen betaald. En vindt er reservering voor groot onderhoud plaats.

Als eigenaar bent u naast de andere kosten, ook maandelijkse servicekosten verschuldigd aan de VvE, waarvan de hoogte weer wordt vastgesteld door de VvE. Deze kosten zijn door te berekenen aan een de huurder van uw bedrijfsunit. Het betreft o.a. de kosten van beveiliging, schoonmaak, communicatie, elektra en water.

U wordt verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE zorgt voor het regelen van het onderhoud van het GaragePark en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Zij sluit tevens een gemeenschappelijke opstal- en aansprakelijkheidsverzekering af.

De VvE zorgt voor het regelen van het onderhoud van het GaragePark en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Zij sluit tevens een gemeenschappelijke opstal- en aansprakelijkheidsverzekering af. Als eigenaar van een garagebox op een GaragePark bent u automatisch lid van de VvE.

Wanneer u een box van GaragePark koopt voor uw onderneming (dus niet als belegging die u verhuurt), kunt u een beroep doen op de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) tot 28%. Dat kan al met een investeringsbedrag vanaf € 2.300. Vooral ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf hebben baat bij deze maatregel (informeer bij uw adviseur).

Nee. U hoeft alleen over elk kalenderkwartaal een BTW-aangifte te doen. En bij de jaarlijkse Inkomstenbelasting de WOZ-waarde van uw garageboxen mee te nemen in Box III.

De garagebox (box III) dient te worden gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer. De beste maatstaf voor het bepalen van de waarde in het economisch verkeer wordt gevormd door de prijzen die gelijke objecten bij recente verkopen hebben opgebracht. De aanschafprijs of in latere jaren de WOZ-waarde kan hierbij voor u als referentie dienen.

Het enige dat u in uw IB aangifte moet opgeven is de waarde van de garageboxen, als onderdeel van uw vermogen in box III.

Een in privé aangeschafte garagebox valt in principe in box III. Dit betekent dat u over de waarde van de garagebox vermogensrendementsheffing moet betalen, ervan uitgaande dat uw totale bezit meer bedraagt dan €50.000,- (het heffingsvrij vermogen voor 2021). In geval van fiscaal partnerschap bedraagt het heffingsvrij vermogen €100.000,-. Dit geldt overigens ook voor tegoeden die u op uw bankrekening aanhoudt en andere bestanddelen van box III. Daarnaast kan een in privé aangeschafte garagebox ook in Box I vallen indien u de garagebox ter beschikking stelt aan een vennootschap waarin u een aanmerkelijk belang hebt. Laat u in specifieke gevallen voorlichten door uw adviseur die bekend is met uw situatie.

Ja, dat kan indien u aan de volgende eisen voldoet: de koper is ondernemer voor de BTW en verhuurt de garagebox aan derden. Bij bijzondere situatie raden wij aan contact op te nemen met de eigen belastingadviseur. Het door u betaalde BTW bedrag kunt u periodiek terugvorderen via een BTW aangifte (meestal per kwartaal).

U koopt de garageboxen vrij op naam. Over het aankoopbedrag (c.q. de bouwtermijnen) wordt door GaragePark BTW in rekening gebracht. Dat is een wettelijke verplichting.

Als eigenaar van de bedrijfsunit kunt u op elk moment besluiten deze te verkopen. Bij verkoop kunt u een mogelijke waardestijging (ten opzichte van het aankoopbedrag) realiseren. Deze waardestijging is voor u als belegger belastingvrij. Uiteraard kunnen wij u helpen bij de verkoop.

Bij een huurcontract kunt u overeenkomen dat de huurinkomsten jaarlijks worden aangepast aan de hand van een indexatie clausule.

Als u een garagebox koopt, worden de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd in een overeenkomst, de koop-/aannemingsovereenkomst. De koop-/aannemingsovereenkomst is enkel van toepassing als het park nog niet is opgeleverd. Als het park is opgeleverd spreken we van een koopovereenkomst.In deze overeenkomst zijn zaken geregeld die op de koop van de grond en op de bouw van de garagebox betrekking hebben.

U gaat over tot de aankoop van een bedrijfsunit (een zogenaamde garagebox) gelegen op een GaragePark. Een GaragePark is een complex met bedrijfsunits bestemd voor op- en of overslag, stalling en daaraan ondergeschikte productiefaciliteiten ten behoeve van het bewerken en/of verwerken van goederen.

U koopt hierbij een appartementsrecht op een GaragePark, waarmee u eigenaar wordt van een aandeel in het eigendom van de grond en de gebouwen met het exclusieve gebruiksrecht van uw bedrijfsunit.

GaragePark biedt diverse formaten garageboxen, deze kunnen verschillen in lengte, breedte en hoogte. U koopt al een garagebox vanaf € 17.990,- v.o.n. (excl. BTW).

Over de koopprijs en/of huurprijs van de garageboxen is van rechtswege BTW verschuldigd, ook wel omzetbelasting genoemd. Koop of huurt u als ondernemer, dan kunt u betaalde BTW terugvragen.

In al onze communicatie communiceren wij de buitenmaten. Let goed op dat de binnenmaten verschillen van de buitenmaten.

Een garagebox is een multifunctionele bedrijfsruimte, die volledig voorziet in de behoefte naar kleinschalige, flexibele bedrijfshuisvesting. De garageboxen van GaragePark worden standaard hoogwaardig opgeleverd met eigen verlichting, stroom, een individueel alarmsysteem voor inbraak en alarm en een Hörmann overheaddeur. Daarnaast kan de box worden voorzien van diverse meerwerkopties. Let op: meerwerk is alleen mogelijk wanneer u de box koopt en het park in aanbouw is.

De garageboxen variëren van 12 vierkante meter tot 80 vierkante meter. U kunt kiezen uit verschillende afmetingen qua lengte, breedte en hoogte.

Inmiddels zijn wij al 14 jaar marktleider en tellen we 53 locaties met meer dan 5000 garageboxen. Deze zijn o.a. gevestigd in: Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Blaricum, Den Haag, Groningen, Lelystad, Nieuwegein, Purmerend, Rotterdam, Uithoorn, Wateringen, Soest, Tiel en Zeewolde.

GaragePark is een projectontwikkelaar. GaragePark is sinds 2007 actief en is in het groeiende vastgoed segment, marktleider in Nederland. We hebben inmiddels op meerdere locaties garageparken ontwikkeld. Meer dan de helft van de boxen zijn eigendom van beleggers en op aantrekkelijk wijze verhuurd.

Ja, wij kunnen u hierbij helpen, maar u mag ook een andere partij inhuren of de box zelf verhuren.

Ja, bij GaragePark is er een opstalverzekering. Deze is via de VvE geregeld.

Lees meer

Er zijn vele extra opties aan te schaffen bij de aankoop van een box, zoals een vloercoating, krachtstroom, een extra groep, motor, maar ook een oplaadstation voor een elektrisch voertuig. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Over de koopprijs en/of huurprijs van de garageboxen is van rechtswege BTW verschuldigd, ook wel omzetbelasting genoemd. Koop of huurt u als ondernemer, dan kunt u betaalde BTW terugvragen.

Ja, het is uw box. U kunt ervoor kiezen de box te verkopen. Wij kunnen u helpen, maar u mag ook een andere partij inschakelen of de box zelf verkopen.

Ja, u koopt een appartementsrecht. U bent als eigenaar van een box op een van de parken ook mede-eigenaar van het park.

Ja, op elk park is er een actieve en verplichte Vereniging van Eigenaren, die o.a. zorgt voor een goede opstalverzekering, een meerjarig onderhoudsplan en het aansturen van de beheerder. Door middel van een actieve en goed functionerende VvE is er een zekerheid dat het park goed onderhouden word en de waarde van de garagebox stabiel blijft.

Service

Het postadres kunt u gebruiken als vestigingsadres voor uw bedrijf. Hierdoor kunt u zakelijke post scheiden van de persoonlijke en kunt u in enkele gemeentes uw bedrijf inschrijven als vestigingsadres bij de Kamer van Koophandel.

Een beheerder is een gebruiker van het park, aangesteld door de VvE. De beheerder houdt een oogje in het zeil, zorgt ervoor dat het terrein en de sanitaire ruimte schoon blijft en verricht overige werkzaamheden, die vanuit de VvE worden aangevraagd.

Ja, elk terrein beschikt over een eigen beheerder die een oogje in het zeil houdt. Deze beheerder treedt op namens de Vereniging van Eigenaren waarover elk terrein beschikt. Hij waakt over het sanitair en regelt het onderhoud en het contact met leveranciers.